NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád Majáles Hodonín:

Vážení návštěvníci Majálesu Hodonín, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na festivalu. Všechna opatření mají za cíl vést k bezproblémovému průběhu festivalu a k vytvoření té nejlepší majálesové atmosféry.

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi organizátorem festivalu Domem kultury Hodonín, příspěvkovou organizací, Horní Valy 3747/6 Hodonín a účastníkem festivalu smlouva o účasti na festivalu Majáles Hodonín.

Každý návštěvník obdrží identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a nahrazuje vstupenku. U vstupu je každý návštěvník podroben kontrole věku a dle svého věku (+18 nebo -18) dostane identifikační náramek, který bude odlišen barvou. Za ztracenou, nepoužitou nebo zničenou vstupenku nebo náramek se náhrada neposkytuje. Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku) zavazuje obeznámit s Řádem festivalu Majáles Hodonín a dodržovat Podmínky účasti na festivalu.

Podmínky účasti na festivalu

Na festivalu Majáles Hodonín je účastníkům zakázáno:

  • Vnášet do prostoru areálu festivalu:

   • Zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderné, či bodné zbraně.

   • Spreje, leptavé, hořlavé, barvící látky neboj jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví.

   • Skleněné láhve, PET láhve o objemu větším než 0,5 litru na osobu, poháry, džbány, plechovky, konzervy, nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu.

   • Ohňostroje, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení.

   • Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu.

   • Laserové ukazovátko.

   • Kufry, velké tašky a velké batohy, deštníky.

   • Kočárky.

   • Fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální techniku v průběhu festivalu. Fotografovat profesionálními fotoaparáty je povoleno pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty - kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu - kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.

   • Teleskopické tyče pro sportovní kamery a smartphony.

   • Vlastní jídlo; vyjma ovoce, zeleniny, čokoládových tyčinek v počtu 1 kus na osobu.

  • Vynášet z prostorů festivalu nápoje zakoupené uvnitř areálu.

  • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.

  • Užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.

  • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou doprovodných psů osob zrakově postižených.

  • Vstupovat do prostorů, které nejsou účastníkům povoleny (např. prostory zázemí festivalu, uzavřené budovy v areálu festivalu atp.).

  • Jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice.

  • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.

  • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.

  • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.

  • Šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku.

  • Ničit zařízení areálu festivalu.

  • Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v areálu festivalu.

  • Provádět tělesnou potřebu jinde, než na WC účastníkům určených.

  • Bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující marketingovou značku Majáles Hodonín.

  • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.

 • Na festivalu Majáles Hodonín jsou účastníci povinni:

  • Dodržovat Návštěvní řád festivalu Majáles Hodonín, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.

  • Nosit identifikační náramek pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby identifikační náramek předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem identifikační náramek, bude si muset identifikační náramek zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání identifikační náramek ze zápěstí pozbývá identifikační náramek platnosti. Dodatečnými úpravami se stává identifikační náramek neplatným. identifikační náramek je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno.

  • Při vstupu do areálu festivalu projít bezpečnostní prohlídkou, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu.

  • Respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost.

  • Chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení v areálu festivalu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývající z průběhu festivalu.

  • Uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních účastníků.

  • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví, nebo majetek účastníků a účinkujících.

  • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.

  • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.

  • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu a takto neukázněný účastník bude okamžitě z areálu festivalu vykázán bez nároku na vrácení
   vstupného.

  • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených, neuposlechnutí bude považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu.

  • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu,

  • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

 • Účastník festivalu Majáles Hodonín:

  • Může do areálu festivalu vstupovat pouze se souhlasem organizátora festivalu.

  • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.

  • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.

  • Bere na vědomí, že bez identifikační náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu festivalu. Při podezření ze spáchání trestného činu podle platných právních předpisů ČR bude předán Policii ČR.

  • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků. Náhrada škody bude vymáhána podle platných právních
   předpisů ČR.

  • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření, či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu, či organizátory festivalu.

  • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.

  • Který si bude maskovat obličej kuklou, čepicí apod. z důvodu znemožnění jeho identifikace, bude okamžitě vyveden bezpečnostní službou z areálu festivalu, bez nároku na vrácení vstupného.

  • Který se účastní potyčky, vhazuje jakékoli předměty na projekční plochu nebo na účastníky festivalu, poškozuje majetek v areálu festivalu, bude okamžitě vyveden z areálu festivalu bez nároku na vrácení peněz a může být předán příslušným orgánům Policie ČR.

  • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

 • Organizátor festivalu Majáles Hodonín je oprávněn:

  • Vyvést účastníka festivalu za asistence bezpečnostní služby z areálu festivalu, při porušení Návštěvního řádu festivalu Majáles Hodonín, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.

  • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu.

  • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.

  • Dávat pokyny účastníkům festivalu za účelem: zachování bezpečného průběhu konání festivalu, ochraně zdraví účastníků a ochraně majetku.

  • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.

  • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.

  • Měnit v případě nutnosti Podmínky účasti na festivalu.

 • Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
  Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu festivalu Majáles Hodonín bezpečnostní služba.
  Návštěvní řád festivalu Majáles Hodonín je vyvěšen u vstupního vchodu a také na vybraných místech areálu.